Vartojimo kredito sutarties bendrosios sąlygos

2018-08-19
Asmens kodas Jūsų asmens kodas
Vardas, pavardė: Jūsų vardas, pavardė
Banko sąskaitos numeris : Jūsų banko sąskaitos numeris

Sutartyje naudojamos sąvokos:
Kreditorius – UAB „Nordecum", įmonės kodas 302535232, adresas Naugarduko g. 97, 03160 Vilnius.
Klientas – Kreditoriaus nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, kuris ketina pasinaudoti Kreditoriaus paslaugomis arba jau yra sudaręs su Kreditoriumi Kreditavimo sutartį.
Kreditavimo sutartis – tarp Kreditoriaus ir Kliento sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurią sudaro Bendrosios,Specialiosios sutarties sąlygos ir Standartinė informacija apie vartojimo kreditą.
Registracijos anketa – Interneto svetainėje ar Skyriuje Kliento užpildyta ir pateikta Kreditoriui nustatytos formos anketa su Kliento duomenimis.
Bendrosios sąlygos – šios sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Kreditoriaus teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Kreditavimo sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Kreditavimo sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.
Specialiosios sąlygos – konkretaus kredito rūšis, suma, terminas, kaina, mokėjimo diena, įmokos dydis, įmokų skaičius, mokėjimo periodas ir kitos individualiai su Klientu aptartos sąlygos.
Kreditas – pinigų suma, kurią Kreditorius pagal konkrečias Specialiąsias sąlygas suteikia Klientui. Remiantis Bendrosiomis sąlygomis, Klientui gali būti išduodami keli Kreditai, atitinkamai pagal kelias konkrečias Specialiąsias sąlygas.
Asmeninis vartojimo kreditas – kreditas, skirtas asmeniniams kredito gavėjo poreikiams tenkinti.
Kredito terminas – Kliento pasirinktas terminas, per kurį jis privalo sumokėti Kreditoriui Kreditą ir Kredito kainą.
Kredito variantas – Kliento pasirinkta Kredito suma ir Kredito terminas.
Bendra vartojimo kredito kaina – suma, kurią Klientas privalo sumokėti Kreditoriui už naudojimąsi Kreditu.
Bendra vartojimo kredito suma – kredito suma, kuria suteikiama galimybė naudotis pagal Kreditavimo sutartį.
Bendra kredito gavėjo mokama suma – bendros vartojimo kredito sumos ir bendros vartojimo kredito kainos suma.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.
Interneto svetainė – Kreditoriaus internetinė svetainė www.paskolos.lt arba atitinkamai www.smspinigai.lt
Refinansavimas - Kredito suteikimas esamiems Kliento finansiniams įsipareigojimams įvykdyti.
Savitarnos sistema – Kreditoriaus Klientų savitarnos sistema, pasiekiama per Interneto svetainę. Per Savitarnos sistemą Klientas gali naudotis Kreditoriaus teikiamomis paslaugomis, koreguoti savo duomenis, gauti informaciją apie mokėtinas Kreditoriui sumas ir Klientui suteiktas nuolaidas, atlikti kitus veiksmus.
Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kreditoriaus Klientui suteiktas tapatybės patvirtinimo kodas (toliau - ID kodas), Slaptažodis bei Kliento mobilaus telefono numeris. Kliento mobilaus telefono numeriu laikomas tas numeris, kuris nurodytas Registracijos anketoje arba kitas, kuriuo Kreditoriaus nustatyta tvarka (aprašyta Interneto svetainėje) yra pakeistas senasis.
Slaptažodis - Kliento susikurtas slaptažodis, kurį sudaro Kliento savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacija, skirta Kliento asmens tapatybei patvirtinti. Slaptažodis turi būti sudarytas mažiausiai iš 6 simbolių, tarp jų - bent vienas skaičius, bent viena didžioji ir mažoji raidė.
Skyrius – Klientų aptarnavimo ar konsultavimo vieta.
Mokėjimas – Kliento pagal Kreditavimo sutartį Kreditoriui sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.
Delspinigiai – Bendrosiose sąlygose nustatyta pinigų suma, kurią Klientas privalo sumokėti Kreditoriui, jeigu laiku nesumokėjo Įmokos arba jos dalies. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną Kredito termino praleidimo dieną.
Registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti registracijos duomenis bei Bendrąsias sąlygas. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Kreditorius, nurodomas Interneto svetainėje.
Mokėjimo data – Specialiosiose sąlygose nurodyta mėnesio diena, kada Kliento privalo būti sumokėta Įmoka.
Mokėjimo periodas – terminas nuo vienos Mokėjimo dienos iki kitos, po jos einančios Mokėjimo dienos.
Įmoka – per Mokėjimo periodą sumokama grąžinama Kredito dalis ir palūkanos.
Kreditavimo sutarties sudarymo mokestis – Klientas, grąžindamas Kreditą anksčiau nustatyto termino, privalo sumokėti visą Kredito sumą, iki Kredito grąžinimo priskaičiuotus delspinigius ir palūkanas, Sutarties sudarymo mokestį.
Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos Kreditavimo sutarties tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.

1. Sutarties objektas

1.1. Kreditavimo sutartimi šalys susitaria dėl Kreditų teikimo tvarkos ir sąlygų.
1.2. Kreditavimo sutartį sudaro Specialiosios, Bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais ir Standartinė informacija apie vartojimo kreditą.
1.3. Kreditorius paraiškas Kreditui gauti priima tik iš asmenų, kurie yra šioje Kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kreditoriaus Interneto svetainėje, arba kurie pateikia paraišką Kreditui gauti pasirašytinai Skyriuose.

2. Registracijos sąlygos

2.1. Registracijos anketa yra sudaroma Kreditoriaus ir pateikiama Interneto svetainėje arba pasirašytinai Skyriuose.
2.2. Registracijos anketoje Kliento reikalaujami pateikti duomenys turi būti tikslūs ir teisingi. Registracijos anketa turi būti užpildyta pilnais ir teisingais Kliento duomenimis.
2.3. Registracijos anketoje pateikti Kliento duomenys bus naudojami Kliento asmens tapatybei patvirtinti santykiuose su Kreditoriumi bei naudojantis Savitarnos sistema.
2.4. Registruojantis Savitarnos svetainėje:
2.4.1. Klientui sutikus su asmens duomenų patikrinimu, šio sutikimo teksto unikalumui patvirtinti yra sugeneruojamas MD5 arba CRC32 kodas, kuris pateikiamas Kreditoriaus Savitarnos sistemoje, Kliento paskyroje.
2.4.2. Gavęs MD5 arba CRC32 kodą, Klientas privalo iš savo asmeninės banko sąskaitos pervesti į Kreditoriaus sąskaitą Registracijos mokestį. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 arba CRC32 kodą. Registracijos mokestis Klientui negrąžinamas.
2.4.3. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti tik iš savo asmeninės banko sąskaitos.
2.4.4. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti iš tos savo asmeninės banko sąskaitos, į kurią pageidauja gauti Kreditą.
2.4.5. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti, atlikdamas pervedimą į Kreditoriaus sąskaitą, esančią tame pačiame banke, kuriame yra Kliento asmeninė banko sąskaita, iš kurios jis moka Registracijos mokestį. Registracijos mokestį Klientas privalo sumokėti naudodamas banko internetinės bankininkystės sistemą.
2.4.6. Šalys susitaria, kad Klientas, sumokėdamas Registracijos mokestį su mokėjimo pavedime įrašytu MD5 arba CRC32 kodu, patvirtina:
2.4.6.1. savo tapatybę,
2.4.6.2. yra tinkamai informuotas apie Klientų asmens duomenų tvarkymo principus,
2.4.6.3. savo valią sudaryti Kreditavimo sutartį nuotoliniu būdu ir akceptuoti būtent tokias Bendrąsias sąlygas, su kuriomis jis susipažino gavęs jas į savo nurodytą el.paštą;
2.4.6.4. savo pageidavimą, kad Kreditorius Kreditą pervestų į tą Kliento sąskaitą, iš kurios jis sumokėjo Registracijos mokestį. Refinansavimo atveju Kreditas, skirtas Kliento esamiems finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, išmokamas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir sąlygomis į Kliento nurodytą gavėjo(-ų) mokėjimo sąskaitą(-as).
2.4.7. Šalys susitaria, jog Klientui atlikus visus 2.4.6 punkte nurodytus veiksmus ir Registracijos mokestį įskaičius į Kreditoriaus sąskaitą, laikyti, kad registracija baigta.
2.4.8. Kreditorius turi besąlyginę teisę atsisakyti registruoti Klientą Kreditoriaus Savitarnos sistemoje, nenurodant Klientui tokio atsisakymo motyvų.
2.5. Registruojantis Skyriuose:
2.5.1. Klientui raštiškai sutikus su asmens duomenų patikrinimu bei sutikus su registracijos metu pateiktomis Kreditavimo sutarties sąlygomis, jos pasirašomos raštu Skyriuje.
2.6. Registracijos metu Klientui suteikiamas ID kodas ir Klientas sugalvoja savo Slaptažodį. Klientas privalo naudotis ID kodu Slaptažodžiu asmeniškai, maksimaliomis pastangomis saugoti ID kodą ir Slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių ID kodo ir Slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims. Klientas privalo nedelsiant informuoti Kreditorių, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomas arba Klientas įtaria, kad gali tapti žinomas Kliento ID kodas arba Slaptažodis.
2.7. Sėkmingai užsiregistravęs Klientas gali teikti Paraiškas Kreditui gauti. Paraiškos gali būti teikiamos tiek ta pačia priemone, kuria vyko registracija, tiek kita.
2.8. Kreditorius neatsako už Registracijos mokesčio įskaitymą į Kreditoriaus sąskaitą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
2.8.1. Registracijos mokestis nebuvo įskaitytas į Kreditoriaus sąskaitą dėl banko ar trečiųjų asmenų kaltės;
2.8.2. Klientas neįvykdė arba netinkamai įvykdė Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje ar Interneto svetainėje nurodytus reikalavimus.

3. Paraiška Kreditui gauti

3.1. Išsamūs paraiškos Kreditui gauti būdai, paaiškinimai ir pavyzdžiai yra pateikti Kreditoriaus Interneto svetainėje ir Skyriuose.
3.2. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama:
3.2.1. Interneto svetainėje;
3.2.2. Siunčiant trumpąją tekstinę žinutę (SMS) numeriu 1337;
3.2.3. Skyriuose.
3.3. Teikiant paraišką Kreditui gauti Interneto svetainėje:
3.3.1. Klientas turi prisijungti prie Savitarnos sistemos, naudodamas savo ID kodą ir Slaptažodį;
3.3.2. užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti joje esančią paraišką Kreditui gauti.
3.4. Teikiant paraišką Kreditui gauti SMS žinute:
3.4.1. Klientas turi iš Kliento mobiliojo telefono numerio išsiųsti SMS žinutę su tekstu: SOS [Kredito suma] [terminas] [Slaptažodis]. Pavyzdžiui, norint gauti 500 EUR paskolą 14 dienų laikotarpiui, siunčiama tokia žinutė: SOS 500 14 slaptazOOl. Rašant žinutę, tarp žodžių būtina dėti tarpelius.
3.5. Teikiant paraišką Kreditui gauti Skyriuose:
3.5.1. Klientas turi pilnai užpildyti ir pasirašyti specialią Kreditoriaus sudarytą paraiškos formą, perduoti ją Kreditoriaus atstovui.
3.6. Klientui patvirtinus jo pasirinktą Kredito variantą, laikoma, kad Šalys susitarė dėl Specialiųjų sąlygų ir jas patvirtino;
3.7. Kredito paraiškos pateikimo, taip pat Kredito varianto patvirtinimo tvarką nustato Kreditorius. Ši tvarka skelbiama Interneto svetainėje ir Skyriuose.
3.8. Šalys susitaria, jog paraiškos Kreditui gauti pateikimo metu Kliento nurodyti duomenys, kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba Kreditoriaus Interneto svetainės ir Savitarnos sistemos ataskaita, yra laikomi Kliento parašu, o paraiška Kreditui gauti yra laikoma pasirašyta.
3.9. Prieš sudarant Kreditavimo sutartį, Klientui pateikiant paraišką Kreditui gauti, Klientui suteikiama galimybė susipažinti su Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą forma (toliau - Forma) tam, kad Klientas galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl Kreditavimo sutarties sudarymo.
3.10. Po Formos pateikimo, Klientui išreiškus norą sudaryti Kreditavimo sutartį, Šalys susitaria laikyti, kad Klientui pakako laiko pilnai susipažinti, išsiaiškinti ir suprasti Formoje pateikiamą informaciją.

4. Kredito suteikimas ir pratęsimas

4.1. Kredito suma ir terminas yra nustatomi pagal Kliento pageidavimus, neviršijant Kreditoriaus nustatytų ir Interneto svetainėje paskelbtų arba popierinėje paraiškos formoje (teikiant paraišką Kreditui gauti pasirašytinai Skyriuose) nurodytų minimalių ir maksimalių ribų.
4.2. Už Kredito suteikimą yra mokama Kreditoriaus nustatyta ir Interneto svetainėje paskelbta arba popierinėje paraiškos formoje (teikiant paraišką Kreditui gauti pasirašytinai Skyriuose) nurodyta Kredito kaina, kurios dydis priklauso nuo Kredito sumos ir termino.
4.3. Klientui vienu metu gali būti suteikiami keli Kreditai. Sprendimą suteikti ar nesuteikti kitą Kreditą priima Kreditorius jo nustatyta tvarka.
4.4. Gavęs paraišką Kreditui gauti, Kreditorius prieinamomis priemonėmis nedelsiant įvertina Kliento pateiktos informacijos teisingumą, Kliento (įskaitant ir jo sutuoktinio, jeigu taikytina)kreditingumą, kitas aplinkybes ir priima sprendimą suteikti arba nesuteikti Kreditą.
4.5. Kreditorius apie priimtą sprendimą informuoja Klientą siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS) arba pateikdamas pranešimą Kliento paskyroje Savitarnos sistemoje.
4.6. Klientas, kurio paraiška Kreditui gauti buvo atmesta, per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti Kredito pateikimo dienos, turi teisę raštu kreiptis į Kreditorių su prašymu pakartotinai įvertinti Kliento (įskaitant ir jo sutuoktinio, jeigu taikytina) kreditingumą.
4.7. Kreditorius turi teisę atsisakyti svarstyti Kliento pateiktą paraišką Kreditui gauti, jeigu Klientas yra pažeidęs bet kurias Kreditavimo sutarties sąlygas.
4.8. Kreditorius išmoka Kreditą į Kliento sąskaitą, iš kurios buvo atliktas Registracijos mokesčio pervedimas arba į sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje paraiškos formoje teikiant paraišką Kreditui gauti Skyriuose. Refinansavimo atveju Kreditas išmokamas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir sąlygomis į Kliento nurodytą gavėjo mokėjimo sąskaitą.
4.9. Klientas turi teisę inicijuoti Kredito termino pratęsimą, pagal Kreditavimo sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytus pratęsimo terminus. Kreditorius turi teisę atsisakyti pratęsti Kredito terminą ir neprivalo šio atsisakymo komentuoti.
4.10. Už Kredito termino pratęsimą yra mokamas Kreditoriaus nustatytas pratęsimo mokestis, kurio dydis priklauso nuo Kredito sumos ir termino. Kredito pratęsimas turi būti atliekamas tik tinklalapyje www.paskolos.lt arba atitinkamai www.smspinigai.lt, prisijungus prie kredito paskyros. Kredito pratęsimo įkainiai per Kreditavimo sutarties laikotarpį gali keistis.

5. Kreditavimo sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka

5.1. Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti Kreditavimo sutarties per 14 dienų nuo Kreditavimo sutarties sudarymo arba kredito sumos išmokėjimo dienos, pateikdamas Kreditoriui raštišką prašymą dėl atsisakymo.
5.2. Prašyme Klientas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą,Kreditavimo sutarties SP arba atitinkamai PS kodą, grąžinamą sumą bei numatomą grąžinimo datą. Prašymą Klientas gali pristatyti asmeniškai į Kreditoriaus buveinę arba atsiųsti į Kreditoriaus buveinę registruotu paštu. Buveinės adresas - Naugarduko g. 97, 03160 Vilnius.
5.3. Klientas, pateikęs prašymą, privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinti Kreditoriui visą Kreditą, taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas iki Kredito grąžinimo dienos.Kreditorius turi teisę reikalauti, kad Klientas papildomai sumokėtų kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kurie susiję su Kliento ir jo sutuoktinio (jeigu taikytina) kreditingumo vertinimu prieš suteikiant Kreditą pagal Kreditavimo sutartį.
5.4. Kreditorius turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Kreditavimo sutartį ir pareikalauti anksčiau termino sumokėti visas Kreditoriui priklausančias pinigų sumas, įskaitant kredito sumą, palūkanas, skolos išieškojimo išlaidas bei kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.
5.5. Kreditavimo sutarties nutraukimas nesustabdo Kreditavimo sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kliento prievolės mokėti Kreditoriui pagal Kreditavimo sutartį mokėtinas sumas. Palūkanos, nurodytos Specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško Kredito grąžinimo.
5.6. Klientas turi teisę atsisakyti Kreditavimo sutarties pranešdamas Kreditoriui apie Kreditavimo sutarties atsisakymą raštu- pristatydamas pranešimą asmeniškai į Kreditoriaus buveinę arba atsiųsdamas į Kreditoriaus buveinę registruotu paštu prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu Kreditavimo sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnyje privaloma pateikti informacija arba jeigu Kreditavimo sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos Kliento sprendimui sudaryti Kreditavimo sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs.
5.7. Apsisprendimo laikotarpiu (dvi kalendorinės dienos) Klientas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Kreditavimo sutarties ir grąžinti Kreditoriui jam išmokėtą kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo lėšų pagal sudarytą Kreditavimo sutartį Klientui išmokėjimo dienos.
5.8. Pranešime Klientas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, Kreditavimo sutarties SP arba atitinkamai PS kodą, grąžinamą sumą bei grąžinimo datą ir laiką. Raštiškas pranešimas turi būti pateiktas Kreditoriui asmeniškai į jo buveinę arba atsiųstas į Kreditoriaus buveinę paštu, arba atsiųstas Kreditoriui elektroniniu paštu info@smspinigai.lt arba atitinkamai info@paskolos.lt.

6. Bendros kredito kainos metinės normos, kredito sumos ir kainos apskaičiavimas

6.1. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme su visais jo pakeitimais ir papildymais, bei Lietuvos Banko valdybos 2012-11-29 nutarimo Nr. 03-245 Dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis normomis.
6.2. Bendra Kliento mokama kredito suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą kredito kainą su kredito suma, nurodyta Kliento pateiktoje Paraiškoje ir perkelta į Sutarties specialiąsias sąlygas.
6.3. Bendra vartojimo kredito kaina yra lygi pagal šios Sutarties nuostatas apskaičiuotoms palūkanoms ir Sutarties sudarymo mokesčiui. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kreditoriaus iki tol Klientui suteiktais kreditais ar ateityje suteiktinais kreditais bei išlaidų, susijusių su suteiktų kreditų grąžinimo termino pratęsimais, jei tokių būtų. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – 30 dienų.
6.4. Kreditoriaus išlaidos, kurias jis patiria siekdamas įgyvendinti visas savo teises pagal Kreditavimo sutartį nėra įskaičiuojamos į Bendrą vartojimo kredito kainą ir, jei Kreditorius patiria bet kokias išlaidas įgyvendindamas savo teises, turi būti atlyginamos atskirai.
6.5. Kliento išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių susijusių su Kliento mokėjimais pagal Kreditavimo sutartį, taikomų trečiųjų asmenų, nėra įskaičiuojami į Bendrą kainą.
6.6. BVKKMN ir Bendra Kliento mokama kredito suma yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą.

7. Kredito grąžinimas

7.1. Specialiosios sąlygos - konkretaus Kredito suma, terminas, kaina, Mokėjimo data, Įmokos dydis, Įmokų skaičius, Mokėjimo periodas - pateikiamos Savitarnos sistemoje, o Klientui pareikalavus, gali būti išsiųstos ir neregistruotu paštu Kliento nurodytu adresu arba perduota kitu būdu.
7.2. Mokėjimo dieną Klientas privalo sumokėti Įmoką.
7.3. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos yra įskaitomos į Kreditoriaus banko sąskaitą.
7.4. Apskaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – 30 dienų. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Kredito suteikimo Klientui dienos (imtinai) iki visiško Kredito grąžinimo Kreditoriui dienos, išskyrus šioje Kreditavimo sutartyje nurodytus atvejus, kuomet palūkanos nėra mokamos.
7.5. Klientas grąžina Kreditą bei sumoka palūkanas griežtai laikydamasis Specialiosiose sąlygose nustatyto mokėjimo grafiko. Įmokos mokamos kas 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Kredito suteikimo dienos. Jeigu paskutinė Mokėjimo diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, Mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.
7.6. Mokėjimai atliekami ta valiuta, kuria buvo išduotas Kreditas.
7.7. Klientas turi teisę atlikti Kreditavimo sutartyje nustatytus mokėjimus iki šių mokėjimų termino pabaigos. Šiuo atveju Įmokų dydžiai nesikeičia.
7.8. Klientas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį, t.y. grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Tai padaręs jis turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kreditavimo sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir išlaidos. Šia teise klientas gali pasinaudoti iki Kredito termino, nurodyto mokėjimo grafike, pabaigos. Klientas privalo informuoti Kreditorių apie kredito grąžinimą anksčiau nustatyto termino bei pateikti prašymą perskaičiuoti palūkanas. Prašymą Klientas gali pateikti telefonu, el. paštu arba kitu Kreditoriui ir Klientui priimtinu būdu. Iš anksto grąžinus Kredito dalį toliau mokėjimai bus vykdomi tokia tvarka: dalį Kredito grąžinus anksčiau nustatyto termino bus trumpinamas Kredito grąžinimo terminas mėnesio įmokų dydį paliekant maksimaliai nepakeistą. Pakeistas mokėjimo grafikas paruošiamas ir pateikiamas Klientui per 5 darbo dienas.
7.9. Kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino atveju Kreditorius turi teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Kredito grąžinimu anksčiau nustatyto termino. Kreditorius reikalauja kompensacijos tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Jeigu laikotarpis nuo Kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos Kreditavimo sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieneri metai, kompensacijos dydis - 1 proc. anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies. Kitais atvejais - 0,5 proc. anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies. Visais atvejais kompensacija Kreditoriui neturi viršyti palūkanų sumos, kurią Klientas būtų sumokėjęs, jeigu Kreditą gražintų Kreditavimo sutartyje nurodytu terminu.
7.10. Klientas, grąžindamas Kreditą anksčiau nustatyto termino, privalo sumokėti visą Kredito sumą, iki Kredito grąžinimo priskaičiuotus delspinigius ir palūkanas, Sutarties sudarymo mokestį.
7.11. Kliento mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje Kreditoriaus banko sąskaitoje.
7.12. Klientas, atlikdamas Mokėjimą, mokėjimo dokumento skiltyje „Mokėjimo paskirtis" privalo nurodyti Kreditavimo sutarties PS arba atitinkamai SP kodą, kuris suteikiamas sudarius Kreditavimo sutartį arba savo asmens kodą. PS arba atitinkamai SP kodas yra Interneto svetainės Savitarnos sistemoje, Kliento paskyroje. Jeigu Klientas mokėjimo dokumente nenurodė PS arba atitinkamai SP kodo arba savo asmens kodo, arba juos nurodė neteisingai, laikoma, kad Klientas Mokėjimo neįvykdė iki tol, kol Kliento Mokėjimas nebus priskirtas kaip mokėjimas pagal Kliento ir Kreditoriaus sudarytą Kredito sutartį.
7.13. Kliento mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu:
7.13.1. Kreditoriaus išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu,
7.13.2. palūkanos,
7.13.3. netesybos,
7.13.4. Įmokos, skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti.
7.14. Visos išlaidos, susijusios su Mokėjimo atlikimu, išskyrus banko mokesčius už įskaitymą į Kreditoriaus banko sąskaitą, tenka Klientui.

8. Atsakomybė ir pavėluotų mokėjimų atveju taikomos netesybos bei jų apskaičiavimo tvarka

8.1. Pasikeitus Kliento kontaktiniams ir identifikaciniams duomenims - vardui, pavardei, telefono numeriui, banko sąskaitai, elektroninio pašto adresui, gyvenamajai vietai, kurie nurodyti Kreditoriui - Klientas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 dienas informuoti apie tai Kreditorių raštu ar prisijungdamas prie Savitarnos sistemos.
8.2. Klientui tenka visa atsakomybė, jei jis nurodo neteisingus ar nepilnus duomenis apie save. Kreditorius, nustatęs tokį pažeidimą, arba pažeidimą, kai pagal Sutartį suteiktomis Tapatybės patvirtinimo priemonėmis pasinaudojama ne asmeniškai ar neteisėtai, turi teisę perduoti Kliento duomenis ir šią informaciją apie Klientą tretiesiems asmenims.
8.3. Klientui uždelsus sumokėti bet kurį Kreditavimo sutartyje nustatytą mokėjimą, Klientas įsipareigoja mokėti Kreditoriui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstos mokėjimų sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Kreditavimo sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo mokėtinų sumų grąžinimo ir nuostolių bei netesybų, numatytų Kreditavimo sutartyje atlyginimo. Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip už 180 dienų laikotarpį.
8.4. Kreditorius manydamas, kad realiai patirti nuostoliai yra didesni, turi teisę atsisakyti reikalavimo dėl netesybų priteisimo ir reikalauti atlyginti realiai patirtus nuostolius, prie kurių priskiriamos negautos pajamos (LR CK 6.249 str.).
8.5. Jeigu sudarant šią Kreditavimo sutartį buvo pritaikyta Klientui bendros vartojimo kredito kainos nuolaida (nurodyta Specialiosiose sąlygose), Klientui pažeidus Kredito ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, po tokio termino pažeidimo yra pradedama skaičiuoti Specialiosiose sąlygose nurodyta metinė palūkanų norma už naudojimąsi Kreditu netaikant jokių nuolaidų, tačiau tokiu atveju Kreditorius neturi teisės reikalauti, kad Klientas grąžintų jau suteiktą nuolaidą.
8.6. Kreditorius turi teisę nepasibaigus Kreditų terminui reikalauti, kad Klientas nedelsiant sumokėtų visas Įmokas ir išlaidas, kurias Kreditorius patyrė reikalaudamas sumokėti Įmokas bei administruodamas skolą, ir nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:
8.6.1. Klientas yra rašytiniu pranešimu paštu, faksu arba elektroniniu paštu informuotas apie pradelstą mokėjimą;
8.6.2. mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. Kredito sumosarba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;
8.6.3. pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo rašytinio pranešimo įteikimo Klientui paštu, faksu arba elektroniniu paštu.
8.7. Kreditorius neatsako už netinkamai suteiktas paslaugas ir nuostolius, atsiradusius dėl pašto, faksimilinių, elektroninių arba kitų ryšių priemonių bei techninių įrenginių, užtikrinančių atitinkamas Kreditoriaus paslaugas, naudojimo gedimų, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, atsiradusiais dėl ryšių priemonių gedimų, dėl trumposios tekstinės žinutės (SMS) pavėlavimo arba trumposios tekstinės žinutės (SMS) visiško arba dalinio teksto praradimo, dėl tiesos neatitinkančios arba klaidingos trumposios tekstinės žinutės (SMS) siuntimo, dėl Interneto svetainės veiklos gedimo, dėl kreditinių įstaigų elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų (įskaitant internetinės bankininkystės paslaugas) veiklos gedimų, kurie įvyko dėl nenugalimos jėgos.
8.8. Klientas užtikrina, kad jis turi teisę sudaryti Kreditavimo sutartį ir ji sudaryta laisva valia:
8.8.1. sutinkant jo sutuoktiniui / sugyventiniui (jei Klientas susituokęs ar yra įregistravęs partnerystę) bei reikalinga šeimos poreikiams tenkinti, arba
8.8.2. asmeniniams kredito gavėjo poreikiams tenkinti (asmeninio vartojimo kredito atveju).
8.9. Kreditorius neatsako už pasekmes Klientui nevykdant 2.6 punkto reikalavimų.

9. Kliento duomenų tvarkymas

9.1. Kreditorius patvirtina, kad jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.
9.2. Klientas patvirtina, kad yra tinkamai informuotas apie Kreditorius apdorojamus Kliento asmens duomenis ir susipažinęs su Kreditoriaus patvirtintais "Klientų asmens duomenų tvarkymo principais UAB “Nordecum”, patalpintais Kreditoriaus internetinėje svetainėje. Su šiais Klientų asmens duomenų tvarkymo principais taip pat galima susipažinti klientų aptarnavimo padalinyje adresu: Vilnius, Naugarduko g. 97.
9.3. Kreditorius įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą. Visi Kreditoriaus darbuotojai bei atstovai įsipareigoja saugoti Klientų asmens duomenų paslaptį. Bendrovė įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
9.4. Klientas sutinka, kad Kreditorius įrašytų šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kreditavimo sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.
9.5. Klientas sutinka į jo turimą internetinės bankininkystės sistemą gauti Kreditoriaus siunčiamas elektronines sąskaitas (e-invoice).

10. Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimas

10.1. Klientas, manydamas, kad dėl Kreditoriaus veiksmų patyrė žalą ar Kreditorius pažeidėjo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Kreditorių ir pagrįsti savo pretenziją.
10.2. Šalys siekia iškilusius ginčus, tame tarpe ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų būdu.
10.3. Kreditorius ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti raštišką motyvuotą atsakymą. Kliento pretenziją (prašymą, skundą) Kreditorius išnagrinėja nemokamai.
10.4. Jei Kliento netenkina Kreditoriaus atsakymas, jis turi teisę kreiptis į 11 punkte nurodytą Priežiūros instituciją Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nustatyta tvarka.

11. Priežiūros institucija

11.1. Kreditoriaus veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos banko Priežiūros tarnyba adresu: Žirmūnų 151, 09128 Vilnius.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kreditorius patvirtina, kad bet kokia informacija apie Klientą, susijusi su Kreditavimo sutartimi, yra laikoma konfidencialia.
12.2. Kreditorius įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Kliento konfidenciali informacija (įskaitant Slaptažodį) nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Klientas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.
12.3. Iš Kreditavimo sutarties kylančius ginčus Šalys sprendžia derybomis. Jeigu Šalys nesusitaria, ginčas sprendžiamas teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.4. Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS žinute, taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.
12.5. Pranešimas Klientui laikomas išsiųstu tinkamai, jei jis išsiunčiamas paštu, elektroninio pašto adresu arba mobiliojo telefono numeriu, kurį Klientas nurodė Kreditoriui sudarydamas Kredito sutartį arba prisijungęs prie Savitarnos sistemos. Išsiųsti pranešimai laikomi gautais, jei:
12.5.1. praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po jų išsiuntimo paštu ar elektroniniu paštu;
12.5.2. praėjo 2 (dvi) kalendorinės dienos po jų išsiuntimo SMS žinute.
12.6. Klientas sutinka, kad Kreditorius pranešimus taip pat siųstų automatinėmis telefoninio ryšio priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo ir faksu.
12.7. Klientas negali perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio Kreditoriaus rašytinio sutikimo. Kreditorius turi teisę perleisti jo teises ir pareigas pagal sutartį be Kliento sutikimo asmenims, kurie yra įrašyti viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.
12.8. Šalys susitaria, kad Kreditoriui perleidus reikalavimą kylantį iš Kreditavimo sutarties trečiajam asmeniui, pranešimas Klientui apie reikalavimo perleidimą laikomas įvykdytu tinkamai, jei pranešimas buvo išsiųstas 12.4 punkte nustatyta tvarka.
12.9. Klientas patvirtina, kad jis iki Kreditavimo sutarties sudarymo lietuvių kalba gavo išsamią informaciją apie Kreditoriaus teikiamą paslaugą ir paslaugos kainą.
12.10. Šalys susitaria, kad Kreditavimo sutarties galiojimo metu jų bendradarbiavimo kalba yra lietuvių kalba.
12.11. Kreditavimo sutartis įsigalioja Šalims patvirtinus Bendrąsias bei Specialiąsias sąlygas, laikoma sudaryta nuo pinigų perdavimo momento (bankinio pavedimo atlikimo) ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.